Colofon

Op deze pagina vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Copyright
Disclaimer
Privacybeleid
Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Kijk hier om de Verwerkersovereenkomst voor onderwijsinstellingen te bekijken.

Copyright

© 2023 Van Dale Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

Oxford Online:
© 2005 Oxford University Press voor Oxford Dictionary of English 
© 2006 Oxford University Press voor Oxford Thesaurus of English

De merknaam Van Dale is voor alle publicaties van Van Dale Uitgevers als merknaam beschermd.

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this website may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher.

Van Dale-woordenboeken bevatten enkele trefwoorden die als ingeschreven merk zijn geregistreerd of die van een dergelijke merknaam zijn afgeleid. Zulke woorden zijn te herkennen aan de aanduiding MERK. Uit opname van deze woorden kan niet worden afgeleid dat afstand wordt gedaan van bepaalde (eigendoms)rechten, dan wel dat Van Dale zulke rechten miskent. Meer informatie vind je op www.vandale.nl/merknamen.

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan noch de redactie noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Disclaimer

De website van Van Dale Uitgevers (de Van Dale-website) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Van Dale Uitgevers streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie, producten en diensten op de Van Dale-website. Van Dale Uitgevers garandeert niet dat de inhoud van de Van Dale-website juist of volledig is. Ondanks alle aan de samenstelling van de Van Dale-website bestede zorg, kan noch de redactie, noch Van Dale Uitgevers (de uitgever) aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de Van Dale-website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de Van Dale-website. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de Van Dale-website. Van Dale Uitgevers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Van Dale-website.

Je gebruik van de Van Dale-website houdt in dat je onze algemene voorwaarden en deze disclaimer accepteert.

Privacy- en cookiebeleid

1.            Inleiding
Welkom op vandale.nl. Vandale.nl is een website van Veen Bosch & Keuning Uitgevers Groep B.V., Herculesplein 96, 3584 AA Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31008173, hierna aangeduid als: "VBK".

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking door VBK als verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens van bezoekers van haar websites. Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. U wordt daarom geadviseerd dit document regelmatig te raadplegen op de website.

2.            Uitgangspunt voor verwerking van persoonsgegevens
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan VBK niet verplicht is. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van VBK’s diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. Zonder invoer van de noodzakelijke gegevens kan VBK simpelweg de desbetreffende diensten niet verlenen.

3.            Soorten gegevens en doeleinden verwerking
VBK kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van een of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij VBK bekend zijn omdat u hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat VBK uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van VBK gebruikmaakt. Ook worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u producten op een van onze websites bestelt of als u zich abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van VBK leggen bovendien automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites.  

VBK verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 2. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door VBK, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
 3. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites of om, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers;
 4. om u gericht aanbiedingen te doen of advertenties te tonen, bijvoorbeeld van een product waarvan VBK op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan VBK een profiel van u opstellen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van dit soort berichten middels de link in de e-mail of door een e-mail te sturen aan privacy@vbku.nl met een duidelijke vermelding;
 5. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen. U kunt zich te allen tijden afmelden voor het ontvangen van dit soort berichten middels de link in de e-mail of door een e-mail te sturen aan privacy@vbku.nl met een duidelijke vermelding;
 6. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking zoals genoemd onder a. en b. is noodzaak voor uitvoering van overeenkomst. De rechtsgrond voor c. is uw toestemming, want u verstrekt in dat geval vrijwillig uw gegevens aan ons. Uw toestemming voor verwerking kunt u te allen tijde intrekken. De rechtsgrond voor d., e. en f. is noodzaak voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang van een doelmatige bedrijfsvoering in relatie tot de beperkte impact die deze verwerking heeft voor u als betrokkene. Voor het overige gebruikt VBK persoonlijke gegevens uitsluitend wanneer daarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene.  

4.            Delen en bekendmaken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen aan derden verstrekt worden in de volgende gevallen, waarbij deze derden de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen verwerken:

 1. VBK kan verkregen persoonsgegevens aan derden doorgeven voor zover dit met het oog op de hierboven omschreven doeleinden noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst;
 2. wanneer een derde partij ten behoeve van VBK persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld een hosting service provider), in welk geval deze derde is onderworpen aan beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen, in overeenstemming met deze privacy- en cookieverklaring en van toepassing zijnde wetgeving;
 3. voor het (laten) toesturen van informatie en aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde derden over hun producten en diensten die aansluiten bij uw interesses, uitsluitend op basis van uw ondubbelzinnige toestemming van de betrokken. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw (elektronische) gegevens door derden te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen aan privacy@vbku.nl.
 4. bepaalde geanonimiseerde gegevens, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kan een individuele gebruiker niet worden geïdentificeerd;
 5. VBK kan verkregen persoonsgegevens delen met rechtspersonen die onderdeel uitmaken van de groep van ondernemingen waar VBK onderdeel van uitmaakt;
 6. op grond van een wettelijke verplichting aan de overheid of gerechtelijke instanties. 

De volgende persoonsgegevens kunnen online worden gepubliceerd, in het kader van reviews, commentaar e.d.:

 1. Naam.

U kunt er echter voor kiezen uw persoonsgegevens te anonimiseren op het moment dat u een schriftelijke online bijdrage doet. Achteraf anonimiseren is helaas niet mogelijk. U moet ervan uitgaan dat eventueel online gepubliceerde persoonsgegevens worden meegenomen in zoekmachineresultaten. 

VBK geeft in beginsel geen persoonsgegevens door buiten de EU.

 5.            Beveiliging
VBK heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen met het doel een beveiligingsniveau te realiseren dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing van, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zo maakt VBK op haar websites gebruik van een versleutelde verbinding en worden uw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers. Met eventuele derden die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben wij duidelijk afspraken gemaakt over de behandeling en de beveiliging van persoonsgegevens. Echter, met het oog op de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van het internet en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën, kan VBK niet garanderen dat het dataverkeer tussen u en de servers van VBK niet door derden wordt beïnvloed. VBK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat persoonlijke gegevens openbaar worden door of vanwege fouten in het elektronisch verkeer of door niet toegestaan of illegaal optreden van derden. 

6.            Bewaartermijn
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden (in een vorm die het mogelijk maakt iemand persoonlijk te identificeren) dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking met een maximum van 7 jaar. VBK houdt zich daarbij uiteraard aan de wettelijke eisen en volgt daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen zoals gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat wanneer u een overeenkomst met VBK bent aangegaan, na afloop van de overeenkomst uw contactgegevens gedurende een redelijke termijn zullen bewaren. Wij doen dit voor het geval je in de nabije toekomst weer van onze diensten gebruik wenst te maken en voor de mogelijkheid contact met je op te kunnen nemen over onze diensten, tenzij je expliciet hebt aangegeven dat je dit niet op prijs stelt. 

7.            Rechten als betrokkene van de gegevensverwerking
Wanneer wij persoonsgegevens van u (als betrokkene) verwerken, heeft u de volgende rechten jegens VBK als verwerkingsverantwoordelijke:

 1. Recht op inzage: het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
 2. Recht op rectificatie: het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen.
 3. Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken, uiteraard voor zover niet noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst.
 4. Recht op gegevenswissing (vergetelheid): het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, binnen de grenzen van onze wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.
 5. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Anders dan het doen van gerichte aanbiedingen in het kader van marketing doet VBK niet aan geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 6. Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 7. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor zover die door ons gebaseerd is op de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
 8. Recht om verleende toestemming altijd te kunnen intrekken in geval van een verwerking op basis van toestemming.

Voor zover van toepassing kunt u zich als geregistreerde gebruiker uw persoonlijke gegevens zelf aanpassen in uw persoonlijke profielpagina. Mocht u vragen of verzoeken hebben omtrent uw privacy in relatie tot VBK die niet op die manier kunnen worden opgelost, dan kunt u VBK uiteraard ook schriftelijk benaderen. U stuurt dan een e-mail of brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (u mag gegevens als een BSN-nummer en/of pasfoto onherkenbaar maken) aan privacy@vbku.nl respectievelijk VBK, afdeling Privacy, Herculesplein 94, 3584 AA Utrecht, onder vermelding van ‘privacy’. U ontvangt binnen een redelijke termijn antwoord.

Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene ook altijd nog het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) op het moment dat u vindt dat wij onrechtmatig gegevens van u verwerken Wij stellen het op prijs als u, voordat u die stap zet, eerst contact met ons opneemt om te zien of we uw klacht in onderling overleg kunnen oplossen. 

8.            Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen en geen virussen etc. op uw computer installeren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser (of via uw profielpagina), maar dit kan het functioneren van VBK’s website negatief beïnvloeden.

Aan de hand van cookies kunnen websites van VBK u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt geplaatst of om de voorkeuren vast te leggen die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina.  Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u. 

Wel is het gebruik van zogenaamde adwords cookies noodzakelijk voor de verwerking van bestellingen op sommige van onze websites. Uitschakelen hiervan betekent dus dat deze functie niet meer beschikbaar is.

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders tracking cookies op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw onlinegedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij krijgen van uw bezoek aan andere websites waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar wordt alleen gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en om hierover rapportages te krijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren en of u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst VBK u naar het "help''-menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Op sommige van onze websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de betreffende Sociale media (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij doen met de (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerken.

Wilt u meer weten over cookies en/of uw mogelijkheden om uw privacy te optimaliseren? https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy 

9.            VBK en andere websites
Als u via een link op een website van VBK op een andere website terechtkomt, is VBK niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om altijd de privacyverklaring te lezen van de websites die u bezoekt.

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Stuur daarvoor een e-mail naar klantgegevens@vandale.nl. Zet in dat e-mailbericht zo volledig mogelijk welke gegevens u wilt inzien en wat u daarmee wilt doen: aanpassen of verwijderen.

Van Dale zal binnen 30 dagen reageren. Als u persoonsgegevens wilt verwijderen, doen wij dat zo snel mogelijk. Maar niet als we die gegevens volgens de wet moeten bewaren of als er andere belangrijke redenen zijn om die gegevens te bewaren. Wij sturen u een bevestigingsbericht. Als we niet alle gegevens verwijderen, lichten we daarin toe waarom we dat niet doen.

Als niet duidelijk is welke gegevens u wilt inzien, aanpassen of verwijderen, dan kunnen wij u vragen om uw verzoek toe te lichten. We passen uw gegevens dan pas aan nadat u die toelichting hebt gegeven.